Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Fitkoers en een Deelnemer, tenzij Fitkoers en de Deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.


Eenvoudig gezegd

Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers van de programma's die Fitkoers aanbiedt.


Definities

• Fitkoers: Fitkoers statutair gevestigd te Beverwijk, Han Tromplaan 14 1948BG.
• Deelnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement of pogramma heeft afgesloten bij Fitkoers.
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Fitkoers en de Deelnemer.


1) Tot stand komen overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Fitkoers en de Deelnemer komt tot stand door middel van:
a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Fitkoers.
Nadat de Deelnemer de registratie voor Fitkoers heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.
2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Fitkoers worden overgedragen.
3. Een Deelnemer heeft bij het online aanmelden het recht om aan Fitkoers mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Fitkoers programma.  De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4. Fitkoers gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Deelnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Fitkoers heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.
5. Fitkoers verwerkt persoonsgegevens van de Deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement.
6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Fitkoers de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Fitkoers.


2) Abonnementsgelden

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Fitkoers de aanmelding heeft ontvangen.
4. De Deelnemer is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso.  Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing.  
6. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de Deelnemer een betalingsherinnering gestuurd. De Deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Deelnemer.
7. Fitkoers is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.


3) Diensten en verplichtingen Partijen

1. Fitkoers levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen over leefstijlfactoren.
2. De door Fitkoers te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
3. Doordat de diensten van Fitkoers online geleverd worden, kan Fitkoers niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
4. Fitkoers zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Deelnemer ontvangen wordt.
5. Inbreuk op rechten van de Deelnemer dienen per e-mail gemeld te worden op info@fitkoers.nl. Na de melding zal Fitkoers de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
6. De Deelnemer verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met een programma van Fitkoers.
7. De Deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
8. De Deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
9. De Deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Deelnemer zal worden aangepast.
10. De Deelnemer mag derden geen toegang verschaffen tot Fitkoers platforms via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Deelnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
11. De Deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Fitkoers en derden, ten gevolge van de door de Deelnemer gedeelde informatie.
12. De Deelnemer gaat akkoord dat Fitkoers alle door de Deelnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.6 van deze Algemene Voorwaarden.
13. Fitkoers behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de Fitkoers Programma's te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Deelnemer gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Deelnemer gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Deelnemer slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Fitkoers.


4) Risico en aansprakelijkheid

1. Fitkoers is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
2. Fitkoers is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Fitkoers geleverde diensten.
3. Fitkoers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Deelnemer zijn aangeleverd.
4. Fitkoers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Fitkoers
5. Fitkoers is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
6. Fitkoers is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Fitkoers geleverde diensten.
7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Fitkoers zou liggen, is de aansprakelijkheid van Fitkoers beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fitkoers. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fitkoers geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Fitkoers beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Fitkoers aan de Deelnemer in rekening is gebracht.


5) Beëindigen

1. Een Traject eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
2. De Deelnemer kan zijn/haar Traject niet tussentijds opzeggen.


6) Intellectuele eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Fitkoers en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. Fitkoers verleent de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Fitkoers te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Bij beëindiging van het Traject (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Fitkoers op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Deelnemer om gebruik te maken van de door Fitkoers geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Traject geleverde producten en diensten blijven eigendom van Fitkoers en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Deelnemer.
4. Wanneer in een overeenkomst tussen Fitkoers en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Fitkoers wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
5. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Fitkoers te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Fitkoers.


7) Communicatie

1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Fitkoers zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
2. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Fitkoers de Deelnemer mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Fitkoers de Deelnemer mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
4. Binnen de diensten van Fitkoers kunnen Deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Fitkoers en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.
5. Het staat Fitkoers ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.


8) Slotbepalingen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Fitkoers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fitkoers en een Deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door het aangaan van een Traject verklaart de Deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
4. Fitkoers is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.


9) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

3 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

6 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in twee vaste periodes van 6 maanden. Na een periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.